1500 treff pr. måned i snitt

Foto: Frank Emil Trasti

Statistikk

Org. nr. 994 698 478,              Stiftet 13.01.1988

 

 

Startside

Statistikker og rapporter

Det verserer mange slags rapporter og tall for laksefangster i elv og sjø. 

Vi presenterer her fakta fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine sider.

Statistikker og rapporter

Det verserer mange slags rapporter og tall for laksefangster i elv og sjø. 

Vi presenterer her fakta fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine sider.

 

Sjølaksefiske 2010 kontra Elvefisket 2010

Vi fanget altså 22 tonn, 8 % mindre laks i sjøen i 2010 enn året før, mot en økning i fangstene på 67 tonn i elvene i 2010, eller 18 % mer enn året før. I tillegg til dette ble 61 tonn fanga og sluppet levende ut igjen heter det i SBB sitt tallmateriale.

Er det riktig å kutte så kraftig i sjølaksefisket når man tillater så omfangsrikt fiske i norske elver at alt vi har "spart" av villlaksen allikevel tas i elvene, og enda mer.

Drastiske tiltak må til i elvene. Det må snart fokuseres på å få ned antallet fiskere i elvene våre.

Rapport fra Statens Fiskefond viser at årlig betaler nærmere 100.000 sportsfiskere avgift for fiske etter laks i elvene våre hver sommer.

Hvor mange sjølaksefiskere er vi i Norge ?

28.01.11 Oppdaterte fangstall fra Statistisk Sentralbyrå

Sjølaksefiske 2010
Stadig nedgang i sjølaksefisket på grunn av stadige innskrenkninger i fisketiden leser vi i media, og det stemmer det.

I følge SSB så fanget vi sjølaksefiskere i underkant av 270 tonn villaks og sjøørret i 2010. Dette er 22 tonn, eller 8 % mindre enn året før.

For Sør-Varanger er tallene krystallklare: Nedgang i fangstene i sjøen fra 24,4 til 16,7 tonn. En reduksjon på 31,6 % fra året før.

Og når vi sammenlikner med fangstene i 2007 på 29,7 tonn så har vi fått en reduksjon i fangstene på hele 43,8 %.

Hovedgrunnen til dette er de sterke reguleringar i fisket fra og med 2008 sesongen som vi alle vet.

Videre leser man at Alta og Namsos har fått en økning i sjølaksefiskefangstene fra 22,7 til 32,6 tonn i fra 2009 til 2010, mens for Sør-Varanger har fangstene gått ned fra 24,4 til 16,7 tonn.

Her kan dere lese hele rapporten: http://www.ssb.no/emner/10/05/sjofiske/

 

Elvefisket 2010
Samtidig ser vi det helt motsatte bildet for fangstene i elvene våre. MERK: Inkluderer oppdaterte tall for Tana pr 28/1-2011.

Det ble fiska i alt 438 tonn laksefisk i elvene i 2010. Det er 67 tonn, eller 18 % økning i forhold til i 2009. Når man leser videre heter det at i tillegg ble 61 tonn fanga og sluppet levende ut igjen.

Ja så må jo tallet bli hele 499 tonn i total fangst for 2010. Da snakker vi om en økning på nesten 35 % i totalt mengde fanget fisk.

I Tanaelva hadde man en økning fra 28,8 tonn i 2009 til 41,6 tonn i 2010, en økning på 44,44 % i fangstene av laksefisk, hvor laksen står for størstedelen med 39,7 tonn.

På tide å begrense antall stangfiskere / redusere antallet utenbys fiskere slik man har fått il i Jakobselva ?

Jubelsesong i Jakobselva leser vi på www.jakobselva.no Med 9267,5 kg fanget fisk er 2010 tidenes sesong i Jakobselva. Reglen med seks timer kortere fiskedøgn for folk bosatt utenfor Finnmark har fungert veldig bra. Lokale fiskere har utnyttet timene mellom 15 og 21, dette har ført til at fiskepresset ellers i døget har vært lavere.

For Repparfjordelva m/Skaidijohka er tallene 7,8 tonn i 2009 mot 10,7 i 2010, dvs en økning på 37,18 %.

Lakselva i Porsanger viser til 7,7 tonn fanget i 2009 mot 9,9 tonn i 2010, dvs en økning på 28,6 % økning.

På finsk side hadde man besøk fra over 7700 turister i Tana vassdraget i 2009, samt over 1000 i alder under 18 år.

Disse kjøpte 29 600 fiskedøgnkort, hvorav 58 % båtkort. Gjennomsnittlig fisketid var på 3,8 døgn pr fisker. Lokalbefolkningen stod for bare 760 fiskekort.

Fangstene på finsk side av Tanavassdraget var i 2010 på 47,1 tonn laksefiske, mot 36 tonn i 2009. En økning på 30,9 %.

Les mer om Neiden og Tana-vassdraget på vår side om Rapporter om elvefiske

Her kan dere lese hele rapporten: http://www.ssb.no/emner/10/05/elvefiske/

 

Sjølaksefiske 2009 

I den ordinære sesongen ble det fiska 291 tonn villaks og sjøørret i 2009. Dette er 97 tonn, eller 25 %, mindre enn året før. På SSB sine sider kan dere lese om at sterke reguleringer i sjølaksefisket medførte til rekordlave laksefangster i 2008 og 2009, og den største nedgangen i fangsten hadde Finnmark, Nord-Trøndelag og Rogaland, med respektive 76, 11 og 6 tonn. 

I Finnmark ble det fiska 135 tonn laks i sjøen. Blant kommunene hadde Sør-Varanger, Namsos og Alta de største fangstane.

Her kan dere lese hele rapporten:  http://www.ssb.no/emner/10/05/sjofiske/arkiv/

Elvefisket 2009

Endelig var tallene for elvefisket i 2009 frigitt. I alt blei det fiska 370 tonn laks, sjøaure og sjørøye i elvane i 2009. Fangsten var fordelt på 312 tonn laks og 59 tonn sjøaure og sjørøye. 

Det en nedgang på 27 % for laks og en økning på 5 % for de to andre fiskeslagene. 
Fangsten i Tanavassdraget ble nesten halvert i forhold til i 2008. 

Her kan dere lese hele rapporten: http://www.ssb.no/emner/10/05/elvefiske/arkiv/

Ja våre antakelser stemmer dem. Den reduksjonen vi hadde i fisketid/sesong for 2008 og 2009 bidro til redusert fangst i sjøen og økt fangst i elvene. Dette ser ut til å snu nå. Fangstene i elvene stuper igjen.

Hvem skal man nå skylde på ?

Fangster i sjøen i Sør-Varanger 1983 - 2008

Av statistikkbanken til SSB ser vi at fangstene fra sjølaksefisket har variert sterkt over tid.

Vi ser at fangstene alltid har variert noe som også gjelder vår kommune.

Fra et topp år på 41 833 kg i 1985 til veldig lave fangster på 11 898 kg, 9461 kg og 4036 kg i årene 1986-1988.

Videre hadde vi gode år med fangster på 55 586 kg, 45 157 kg og 46 133 kg i årene 1999-2001.

For så å minke frem til siste "bunnår" på 20 843 kg i 2004.

Fangstene ser de siste årene ut til å ha stabilisert seg rundt 30 tonn for Sør-Varanger kommune.

 

Fangster i sjøen i Finnmark 1983 - 2008

Vi ser samme tendensene her. Fangster i sjølaksefisket varierer. 

Vi ser tydelig at fangstene varierer mellom 150 og 200 tonn de siste 10 årene.

Også gjennomsnittet på 170 tonn for perioden 1988-2008 bekrefter dette.

 

Fangster i sjøen i Finnmark 1983 - 2008

På landsbasis ser vi motsatt tendenes enn for Finnmark når vi ser på de 3 siste årene. Her ser vi en fallende tendens i perioden 2006-2008. I Finnmark økte fangstene. Ellers følger fangstene på landsbasis og i Finnmark omtrent samme syklus ser dere, med litt forskjellig topp- og bunn-formasjoner.

 

Mindre fangster i sjøen i 2008

Rapport fra sjøfisket - SSB

Som dere ser var 388 tonn laks fanget i sjøen sist år, noe som er reduksjon med 50 tonn, ca 14 % mindre enn året før. 
SSB sier videre at dette skyldes reguleringer i fisket. Ja man trenger ikke være forsker for å finne det ut. 
(dvs. kortere fisketid som følge av 3 døgns fisketid og kun notfiske sør for Finnmark) 
Notfisket har naturligvis også medført til færre antall fiskere enn året før. 

Større fangster i elvene i 2008

Rapport fra elvefisket - SSB 2008.pdf

Her viser det seg at fangstene i fra elvefisket etter laks i elvene økte til 480 tonn. 
Det er ca. 68 tonns økning noe som tilsvarer 16 prosent mer enn i 2007.
Tana med sideelver var det viktigste vassdraget i 2008 også, med en fangst på 55,4 tonn. 
Det er 7,3 tonn mer enn i 2007. 
Deretter følger Gaula, Altaelva, Namsenvassdraget og Orkla.

Ja hvorfor øker fangstene i elvene ? Jo det fanges mindre i sjøen pga innskrenket fisketid. Hva med antallet elvefiskere eller antall fiskedøgn i elvene. Hvor er de tallene ?
Det er vel svaret at det er flere og flere som fisker i elvene og det bidrar også til økte fangster.

Men det er jo den samme laksen vi fisker på, om den fanges i sjøen av oss fjordafolk eller i elva av fritidsfiskere og rike turister. Hva er forskjellen ????

Det nytter ikke å kutte i sjølaksefisket (reduksjon på 50 tonn) når uttaket i elvene øker (+68 tonn)

Færre og færre sjølaksefiskere

Detaljert rapport for laksefisket pr. 2007 - SSB.pdf

Ovenfor kan dere lese siste detaljerte rapport for laksefisket i elv og sjø pr. 2007.
Der finner dere masse tall og grafer.
Bla. det at antallet sjølaksefiskere er kraftig redusert de siste 10-11 årene.
Fra 3211 fiskere i 1996 til 1360 fiskere i 2007.

Sjølaksefiskere fanger mye oppdrettslaks

Vi leser på slutten av alle de utgitte offisielle rapporter fra Statistisk Sentralbyrå som er listet opp her nederst at vi sjølaksefiskere årlig bidrar til å fange mye rømt oppdrettslaks. 

Vi ser at fangstene årlig varierer fra 16 000 kg til 41 000 kg i løpet av de 10 siste årene. I 2008 fisket sjølaksefiskere 21 535 kg oppdrettslaks.

Sjølaksefiskefangster i våre nordiske land

Samme rapporter forteller om fangstrapporter for sjølaksefiske både i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Dere kan selv lese at våre naboland årlig lander sjølaksefiskefangster. Et eksempel fra 2005 forteller at Danmark fanget 217 tonn, Finland 527 tonn, Norge 487 tonn og Sverige 547 tonn laks i sjøen.

Her finner dere de siste utgitte fangstrapporter fra SSB for laksefiske i sjø og elv i Norge.

SSB statistikk 2008 (nos)

SSB statistikk 2007 (nos)

SSB statistikk 2006 (nos)

SSB statistikk 2005 (nos)

SSB statistikk 2004 (nos)

SSB statistikk 2003 (nos)

SSB statistikk 2002 (nos)

SSB statistikk 2001 (nos)

SSB statistikk 2000 (nos)

SSB statistikk 1999 (nos)

SSB statistikk 1998 (nos)

 

 

Startside ]

Send e-post til frank@trasti.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 01.02.2011