Stiftet 13.01.1988

Velkommen til Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

 

 

Startside
Nyheter
Statistikk
Historisk
Forvaltning
Kontakter

  

Foto: Frank Emil Trasti

Velkommen til Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Org. nr. 994 698 478,              Stiftet 13.01.1988

 

 

Startside
Nyheter
Statistikk
Historisk
Forvaltning
Kontakter

 

Sjekk vår

FotoWeb

 

Været er levert oss av YR.NO

Flo og Fjære sehavniva.no

 

 

 

 

 

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag – Matta-Varjjat mearraluossabivdisearvi

Målsetting

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag er en kultur og miljøvernorganisasjon.

Lagets formål er å arbeide for å fremme det tradisjonelle sjølaksefisket som en viktig næring og kulturbærer.

Videre arbeide for våre felles interesser og fremme næringsmessige og kulturelle rettigheter tilknyttet sjølaksefisket.

Laget skal arbeide for fremme av miljøvern i henhold til vedtektene.

Vi kjemper for en bærekraftig, rettferdig og likeverdig forvaltning av laksen.

Sjølaksefiskerne utøver en aktivitet som har lange tradisjoner i fjordene og i distriktene.

Helt siden siste istid har fiske etter villaks med faststående redskap vært viktig både i husholdningen og som binæring.

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag er bekymret for at en viktig del av kysthistorien er i ferd med å forsvinne.

Et av satsingsområdene er å få barn og unge interessert i sjølaksefiske slik at vi bidrar til at denne viktige delen av fjordkulturen videreføres til kommende generasjoner. 

   Tvittre oss gjerne, @Sjolaksefiskar

  Sjølaksefiskarlaget er også å finne på FACEBOOK for ungdom og unge voksne. :-)

 

Vi har hatt feil på vår lagringsserver.

Beklageligvis må vi legge inn igjen endel gamle oppslag på siden vår på nytt.

Noe grafikk vil heller ikke være optimalt vist. Vi beklager dette.

Vi jobber mot en ny web-side løsning som vil bli lansert til våren 2016.

Bruk Facebook og tvitter linkene ovenfor. 

De viktigste nyhetene legges ut her og sendes på mail til de som har oppgitt oss deres mailadresser til oss.

 

27.01.2016 Årsmøte på Neiden Grendehus 27 januar kl 1800

Viser til annonse i Sør-Varanger avis 12/1 om at vårt årsmøte holdes 27/1 kl 18 på Neiden Grendehus (skolen). Saker som dere ønsker tatt opp på møtet være styret i hende innen 22/1-16.

 

09.12.2015 Fiskeavgift 2016

Fra 2016 gjør regjeringa endring i ordninga for betaling av fiskeravgift for fisket med faststående redskap.

Nåværende ordning med en fiskeravgift pr. fisker blir erstatta med en avgift pr. redskap. 
Det blir da litt rimeligere for de med ett bruk, men en økning for de som fisker med flere laksebruk og dobbelt bruk

 

08.12.2015 Sjølaksefiske i skolen, temadager i Jarfjord.

Prosjekt sjølaksefiske i skolen del 2 ble arrangert på Jarfjord oppvekstsenter.

Teoridelen tok for seg laksens biologi fra gyting til voksen fisk, trusler mot laksen, beskatning, samt videreforedling og konservering i dag og i tidligere tider. En Quiz avslørte at elevene hadde fått med seg det vesentlig. Fokuset på skolekjøkkenet var på den siste delen, nemlig det praktiske mhp videreforedling, konservering og tilbereding. Tradisjonelle lakseretter, men også laksepizza og lakselasagne ble lagd.

I år hadde vi utvidet modulen til å omfatte også en praktisk del utendørs med røyking av laks.

Vi hadde med oss et mobilt røykeri sponset av SFF.

Neste år står Bugøynes for tur.

 

8.12.2015 Store innskrenkninger i laksefisket i Tanavassdraget.

Norges og Finlands forhandlere har nå fremmet forslag til nye bestemmelser om laksefisket i Tanavassdraget .

http://www.nrk.no/sapmi/store-innskrenkninger-i-laksefisket-i-tanavassdraget-1.12693241

Målet med forslaget er å redusere fiskepresset med om lag en tredel, og dermed legge grunnlaget for gjenoppbygging av de svake laksebestandene.

De nye fiskereguleringene skal innføres i 2017.

 

21.11.2015 Fangsstatistikk sjø

Tall fra SSB: I Finnmark gikk fangstene ned med hele 25%. Trøndelag hadde størst økning. Totalfangsten i sjølaksefiske 2015 fordelte seg på 233 tonn laks og 4 tonn sjøørret, som er en økning fra i 2014. Sjølaksefiskerne fanget mye oppdrettslaks. 

 

http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/sjofiske/aar/2015-11-20

#‎kilenot‬ ‪#‎krokgarn‬‪#‎sjølaksefiske‬ ‪#‎villaks‬ ‪#‎oppdrettslaks‬

 

14.06.2015 Høring - nye fisketider fra 2016

 

Miljødirektoratets anbefaling til nye fisketider i Finnmark fra 2016 er som følger:

Fisketidsbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen i Finnmark opprettholdes med unntak av:

 

Region Tanafjorden (kommunene Berlevåg (innenfor Tanahorn), Tana, Gamvik (innenfor Stauranberga):

Kilenot: Sesong 08.06–04.08, ukentlig fisketid mandag kl. 18–torsdag kl. 18 de to første ukene i sesongen.

Krokgarn: Sesong 08.06–15.07, ukentlig fisketid mandag kl. 18–onsdag kl. 18 de to første ukene av sesongen.

 

Region Indre Varangerfjord (kommunene Sør-Varanger (fjordområdene mellom Bugøynes og Pasviknakken, unntatt Holmgråfjorden) og Nesseby):

Krokgarn: Sesong 08.06–01.07, ukentlig fisketid mandag kl. 18–onsdag kl. 18. 
Unntak: Karlebotn: Sesong 01.06–01.07.

 

Region Kysten av Finnmark (området utenfor regionene Fjordene i Vest-Finnmark, Porsangerfjorden, Tanafjorden og Indre Varangerfjord - kommunene Sør-Varanger (ytre), Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg (ytre), Gamvik (ytre), Lebesby, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Hasvik, Loppa):

Krokgarn: Sesong 08.06–06.07, ukentlig fisketid mandag kl. 18–onsdag kl. 18 i perioden 08.06–22.06.

Ja det blir det kroken på døra for mange sjølaksefiskere. 

Kun 2 døgns fiske med krokgarn i flere områder og innkorting i sesong andre steder er ikke bra.

Det vil medføre en fullstendig rasering av vårt virke og kultur. 

Kyst-og fjordfiske i kombinasjonsnæring med sjølaksefiske er truet med dette forslaget.

Dette er en viktig sjøsamisk næring, levevei og kulturbringer.

Vi har jobbet hardt med dette og har fått være med på å komme med innspill til høringsdokumentet, noe vi ser på som en seier. Det er flott. Vi har hatt flere møter på direktorat og departementsnivå.

Vi hadde forventet at man denne gangen kortet inn på sesongen i elvefisket, men nei.

Nok en gang snakkes det hovedsakelig om baglimit/kvoter og fang og slipp, selv om noen få elver har fått justert fiskesesong.

Hva med 2 døgns fiske i elvene også, eller 12-14 døgns sesong, vi bare spør ?

Hvor er likebehandlinga ?

 

Les hele høringa her på miljødirektoratets side

 

05.06.2015 Temadag på Jarfjord oppvekstsenter

Det ble en flott dag for ungdomsskoleelevene. De var med å røktet krokgarn, vi bøtet garn, så på gamle fiskesaker og holdt kurs om sikkerhet i småbåt. Avslutningsvis hadde vi quiz konkurranse og lunsj.

Les mer på sva.no

 

02.06.2015 NIVA merker laks fra Neiden

NIVA skriver til oss i mail:

 

Rapporten om laksefiskers vandring i Bøkfjorden og Neidenfjorden som vi har gjort på oppdrag for Sør-Varanger kommune, Sydvaranger Gruve AS og Norterminal.

 

Hovedkonklusjonen er følgende:

Neidenfjorden og Bøkfjorden er etablert som nasjonal laksefjord av hensyn til laksebestanden i Neidenelva. 

Flere større utbyggingsprosjekter samt økt deponering av gruveavgang er planlagt i tilknytning til den nasjonale laksefjorden. 

I 2013 startet et prosjekt for å øke kunnskapen om anadrome laksefiskers vandringer ved bruk av telemetri. Prosjektet ble videreført i 2014 og det ble merket 93 voksne laksefisk og 104 laksesmolt fra Neidenelva, Sandneselva og Braselva. 

Det ble totalt merket 24 voksen laks i Neidenelva og resultatene viste at 83% av den merkede voksne laksen vandret ut av fjordsystemet i perioden 19 mai 29. juni. 

 

Laksen vandret raskt (15 timer) ut Kjøfjorden (65%) eller Bøkfjorden (35%). 

 

Det ble totalt merket 21 sjørøyer fra Braselva. Sjørøya opphold seg i all hovedsak de ytterste delene av Kjøfjorden og i nærheten av Braselva de dagene de var i sjøen (snitt på 32 dager). 

 

Det ble totalt merket 28 voksen sjøørret fra Neidenelva og 19 voksen sjøørret fra Sandneselva. Det var stor variasjon i vandringsatferd for sjøørret. Sjøørret fra Neidenelva ble registrert i alle deler av studieområdet med unntak av Langfjorden, mens hovedandelen (81%) av sjøørreten merket i Sandneselva aldri forlot de indre delene av Langfjorden. 

 

Det ble totalt merket 75 laksesmolt i Neidenelva hvorav 30 individer (40%) vandret ut i sjøen. I hovedsak all smolt merket i Neidenelva vandret raskt (29 timer) ut Kjøfjorden og kun en smolt ble registrert i Korsfjorden. Det ble totalt merket 28 laksesmolt i Sandneselva. Smolten oppholdt seg i en lengre periode (opptil 24 dager) inne i selve Langfjorden før de vandret ut Bøkfjorden. Det anbefales at man også i 2015 og 2016 gjennomfører oppfølgende undersøkelser av den allerede merkede fisken.

 

Vi holder på med videre undersøkelser også i 2015 hvor vi skal merke opp mot 100 laks. Om noen av dine sjølaksefiskere får laks, sjøørret eller sjørøye med merker i buken så er det flott om vi får tilbakemelding på dette. 

 

Våre merker er indre merker uten antenne. Vi har kun merket 11 stk 2 3 sjøvinterhunner med merker med antenne og disse fiskene har i tillegg de vanlige merkene våre. 

 

Guttorm Christensen 
Avdelingsleder, Kyst og Ferskvanns-miljø 
Tel: (+47) 77 75 03 30  Mobil: (+47) 98 02 86 19
Lync: guttorm.christensen@akvaplan.niva.no

 

 

01.06.2015 Sesongen starter. Samme fisketider som siste to år.

Krokgarn:

Det tillatt å fiske 3 dagers uke, fra mandag kl 18.00 til torsdag kl. 18.00

Sone1: Fra 01.06 – Til 15.07. Region Fjordene i Vest-Finnmark (kommunene Kvalsund og Alta)

Sone 2: Fra 01.06 – Til 01.07. Region Porsangerfjorden (Porsanger kommune)

Sone 3: Fra 01.06 – Til 15.07. Region Tanafjorden (kommunene Berlevåg (innenfor Tanahorn), Tana, Gamvik (innenfor Stauranberga))

Sone 4: Fra 01.06 – Til 01.07. Region Indre Varangerfjord (kommunene Sør-Varanger (fjordområdene mellom Bugøynes og Passviknakken, unntatt Holmengråfjorden) og Nesseby.

Sone 5: Fra 08.06 – Til 06.07. Region Kysten av Finnmark (området utenfor regionene Fjordene i Vest-Finnmark, Porsangerfjorden, Tanafjorden og Indre Varangerfjord -

kommunene Sør-Varanger (ytre), Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg (ytre), Gamvik (ytre), Lebesby, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Hasvik, Loppa).

 

Kilenot:

Fra

Etter 15/6 er det 4 dagers uke, fra mandag kl 18.00 til fredag kl. 18.00. (Unntatt sone 2 som har 4 dagers uke hele sesongen)

Sone1: Fra 01.06 – Til 04.08. Region Fjordene i Vest-Finnmark (kommunene Kvalsund og Alta)

Sone 2: Fra 01.06 – Til 21.07. Region Porsangerfjorden (Porsanger kommune). OBS ! Sone 2 har 4 dagers fiskeuke hele sesongen.

Sone 3: Fra 01.06 – Til 04.08. Region Tanafjorden (kommunene Berlevåg (innenfor Tanahorn), Tana, Gamvik (innenfor Stauranberga)).

Sone 4: Fra 01.06 – Til 21.07. Region Indre Varangerfjord (kommunene Sør-Varanger (fjordområdene mellom Bugøynes og Passviknakken, unntatt Holmengråfjorden) og Nesseby.

Sone 5: Fra 08.06 – Til 21.07. Region Kysten av Finnmark (området utenfor regionene Fjordene i Vest-Finnmark, Porsangerfjorden, Tanafjorden og Indre Varangerfjord - kommunene Sør-Varanger (ytre), Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg (ytre), Gamvik (ytre), Lebesby, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Hasvik, Loppa).

 

 

 

 

Vår bildeWeb:

http://bilder.sjolaksefiskar.no

 

 

 

Kontaktinformasjon

Leder: Astrid Daniloff

Telefon
78 99 84 72
Postadresse
C/O Astrid Daniloff, Håbeth 38, 9910 Bjørnevatn
Elektronisk post
Leder:: a-danil@online.no

Web-ansvarlig: frank@sandbukt.no
 
 
 
 
 
 
 
Siden vår har ca 6500 treff i snitt pr. måned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Startside ]

Send e-post til frank@trasti.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 15.01.2015
 

 

[ Startside ] Nyheter ] Statistikk ] Historisk ] Forvaltning ] Kontakter ]

Send e-post til fetrasti@start.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 12 januar 2016