1500 treff pr. måned i snitt

Foto: Frank Emil Trasti

Oppdrettslaks

Org. nr. 994 698 478,              Stiftet 13.01.1988

 

 

Startside
Opp

Siste rapporter som omtaler rømt oppdrettslaks

 Lakselusa sprer seg lenger øst i Finnmark.

Flere anlegg i Vest-Finnmark har hatt høyere lusetall en tillatt.

Mattilsynet har påvist for høye forekomster av lus ved fire anlegg i Altafjorden og Hammerfest-området.

For ikke lenge siden ble det påvist et kraftig luseutbrudd ved Grieg Seafoods anlegg på Steinviknes i Loppa.

Aldri vært mer lakselus i Finnmark

De siste ni årene har oppdrettsnæringen selv innrapportert forekomsten av lakselus til lusedata.no
Aldri før har det blitt rapportert inn så mange lus fra anleggene i Finnmark som i september 2011 leser vi på nrk.no.

Mye lakselus truer villaksen 2011

Mattilsynet er bekymret over de høye lusenivåene som er funnet og hvordan dette har påvirket villakssmolten. Tilsynet konkluderer med at målet med våravlusningen ikke ble nådd, og at årsaken er en høy konsentrasjon av oppdrettsfisk i flere områder, en for lang avlusningsperiode og dårlig koordinering ved bruk av lusemidler.

Les mer på DN sine sider

Etter år med nedgang i registrerte rømminger fra oppdrettsanlegg ser vi igjen at antallet rømminger øker i 2009 og 2010

Oppdretternes innmeldte rømmingstall for oppdrettslaks til Fiskeridepartementet

For 2001, 2002 og 2003 var innmeldte rømmingstall for laks hhv.: 272 000, 477 000 og 409 000 individer (matfisk og settefisk).

For perioden fra 2004 til 2009 var tilsvarende rømmingstall for laks henholdsvis. 553 000, 717 000, 921 000, 298 000, 111 000 og 225 000 individer.

Ved utgangen av 2010 er det meldt om 252 000 rømt oppdrettslaks.

 

Oppdrettsnæringen truer villaksen. De viktigste årsakene til at laksebestandene er truet er parasitten Gyrodactylus salaris, sammen med rømt oppdrettsfisk. Sykdom i oppdrettsanlegg og mye lakselus er et betydelig problem. Dette slår forskere og Direktoratet for Naturforvaltning (DN) fast i utallige rapporter.

Senest i DN sitt forslag til reguleringer i fisket etter laks for perioden 2010 – 2014. Der kan man lese at rømt oppdrettlaks medfører store endringer i bestandenes genetiske sammensetning og struktur.

Videre at oppdrettsnæringen har redusert bestandene av villaks og det kan forventes å gjøre det framover også.

Hvorfor lyser myndighetene stadig ut flere konsesjoner når man selv har slått fast at en av de største truslene mot villalaksen er de negative virkningene av oppdrettsvirksomheten i havet ?

NINA's Rapport om rømt oppdrettslaks

I Finnmark er Altaelva, Vestre Jakobselv og Repparfjordelva med i undersøkelsen. 

For Vestre Jakobselv ser vi at andelen oppdrettslaks varierer fra 25% i 2006 via 19% i 2007 til 3% i 2008. 

Info fra myndighetshold

Under finner dere artikler fra nettsiden Miljøstatus i Norge.

Finnmarkssiden finner dere her.

Siden er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør med DN og NINA som viktige bidragsytere.

Artikkel 1:

Utslipp fra oppdrettsvirksomheter

Hovedmengden av oppdrettsvirksomheten foregår i merder i sjøen, og fôrspill og ekskrementer slippes direkte ut i sjøen. Produksjonen bidrar til økende utslipp av organisk materiale. Utslipp fra én konsesjon for laks/ørret på 12 000 m3 tilsvarer utslipp fra om lag 9000 innbyggere. I Finnmark er det vanlig å drive tre eller fire konsesjoner på samme lokalitet. Det største anlegget driver med fem konsesjoner, det vil si utslippet tilvarer omtrent samme avløpsmengde som fra et tettsted med 45 000 innbyggere.

Artikkel 2:

Den største trusselen mot villaksen er oppdrett, gyro og lakselus - miljostatus.pdf

Som dere leser i artikkelen ovenfor er det flere årsaker til at laksebestandene går tilbake, at laksebestander er utryddet, truet eller sårbare. Det viktigste årsakene er parasitten Gyrodactylus salaris sammen med rømt oppdrettsfisk. I tillegg er lakselus et betydelig problem. Laksen er utryddet i 18 vassdrag på grunn av forsuring. Tolv laksebestander er truet av utryddelse. 

Dette er info fra DN som dere ser nederst i artikkelen.
Hvorfor snakker man ikke om dette ?
Det er kun oss sjølaksefiskere som er den store ulven.

Artikkel 3:

Mer rømt oppdrettslaks enn forventet - miljostatus.pdf

Her leser dere om at innslaget av rømt oppdrettsfisk av gytebestandene i elvene varierte med mellom 11 og 35 prosent fra 1989 til 2006. På gyteplassene er det påvist at rømt oppdrettsfisk gyter og krysser seg med villfisk. Dette gjelder både villaks og sjøørret.

Men det viktigste er jo at det er vi sjølaksefiskere som fanger mest rømt oppdrettslaks ser dere.
Dette er NINA sine tall.

Videre at så mye som 40 til 60 prosent av rømmingene skjer som kontinuerlige og kroniske små drypp på smolt-/postsmoltstadiet og at disse ikke går under rapporterte rømminger. Kjente rømminger utgjør under 5 prosent av det totale svinnet av oppdrettsfisk og minst 1/4 av svinnet har ukjent årsak. Det er derfor meget trolig at de reelle rømmingstallene er mye høyere enn de offisielle heter det.

Ja og uten sjølaksefiskere til å melde fra om fangster av rømt oppdrettslaks så blir det jo enda vanskeligere å avdekke rømminger og heller ikke sjølaksefiskere til å hjelpe til med å fange oppdrettslaks før dem når elvene..
Da vil ingen vite noe før elvene er fulle av oppdrettslaks.

 

 

 

Startside ] Opp ]

Send e-post til frank@trasti.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 31.10.2011