1500 treff pr. måned i snitt

Foto: Frank Emil Trasti

Regulering 2010-2014

Org. nr. 994 698 478,              Stiftet 13.01.1988

 

 

Startside
Opp

 

 

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø 2010-2014

FISKETIDER  2012

 

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag var representert ved Astrid Daniloff  i et arbeidsutvalget som arbeider med nye fiskeregler for sjølaksefiske.

Utvalget er ledet av Direktoratet for Naturforvaltning.

I samarbeidsprosessen har vi lært mye av hverandre gjennom gjensidig dialog og forståelse for hverandres kunnskap, noe vi bare drømte om for 4 år siden.

Samlet sett er det oppnådd mye positivt og bra i utvalget, forhåpentligvis har vi banet vei for nye arbeidsutvalg.

 
Avslutningsvis forhandlet vi om fisketider for 2012, og ramma for fisketider er ikke foreslått utvidet. Fiskestart og fiskestopp er samme dato som i 2011.

Det som arbeidsutvalget foreslår er å utvide fiskeuken for kilenotfisket i starten av sesongen, altså fra 3 til 4 døgns uke (I perioden fra fiskestart og frem til 15/6).

Unntaket er region Fjordene i Vest-Finnmark, som får samme fisketider og fiskeuke som tidligere.

 

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag tok dissens; det betyr at vi var uenig i at fisketiden for region Kyst ikke fikk samme fisketid som for region Indre Varanger.

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag har valgt å ta ansvar for alle sjølaksefiskerne, også de som fisker på kysten. Vi «seiler i samme båt».

Vårt mål for 2012 er samme fisketid for region Kyst som i Indre Varanger.

 

Dette innebærer at region kyst ville fått samme fisketider som vi foreslo for Indre Varanger:

Kilenot; 1. juni – 21. juli med 4 dagers fisketid (samla 5 dager mer enn i  2011)
Krokgarn; 1. juni – 1. juli med 3 dagers fisketid (samla 3 dager mer enn i 2011)

 

Vår begrunnelse og våre argumenter for oppstart av sjølaksefiske på kysten fra samme dato som i Indre-Varanger er:

- naturgitte værforhold som (vind,strøm etc) gjør at region Kyst årlig får redusert antall fiskedøgn av "naturlige" årsaker

- region Kyst fisker på blandede bestander, det er bedre enn å fiske direkte på et fåtall stammer inne i en fjord.

- region indre Varanger og region Kyst har tilnærmet samme status når det gjelder sjølaksefiske, mhp vær, innsig og fangster.     

 

Veien videre:

 

15.10.2011 Arbeidsutvalgets forslag til reguleringer i Nord-Troms og Finnmark foreligger

25.10.2011 Konsultasjon om DNs forslag til reguleringer i Nord-Troms og Finnmark

01.11.2011 DNs forslag til reguleringer sendes på høring vedlagt arbeidsutvalgetsforslag og Sametingets merknader

01.11.2011 Forslag til reguleringer i sjøen sendes til EU og Russland for ev. merknader

20.12.2012 Høringsfrist reguleringer i elv og sjø

01.02.2012 Fylkesmannens oppsummerer innkomne merknader - sendes DN og SD

10.02.2012 Møte i lakserådet DNs forslag og oppsummering av høring

15.02.2012 DNs endelige utkast til forskrifter for laksefiske i sjø og elv foreligger

20.02.2012 Konsultasjon med Sametinget om DNs forslag

25.02.2012 DNs endelige innstilling med ev merknader fra konsultasjonene sendes MD

??? Forskrifter om laksefiske i sjø og vassdrag vedtas

  
2011

Samme fisketider i 2011 for sjølaksefisket

Sametinget og Miljøverndepartementet har fastsatt at vi får samme fisketider i 2011 for sjølaksefisket som vi hadde i innehværende sesong.

Les mer om avgiften på Nyhetssiden vår

Rammeavtale om regulering av laksefisket

Sametinget og Miljøverndepartementet har underskrevet en rammeavtale for gjennomføring av konsultasjoner om regulering av laksefiske. Dette sikrer en konsultasjonsprosses som også tar hensyn til lokale erfaringer og tradisjonell kunnskap. Et arbeidsutvalg opprettes som skal bistå i konsultasjonsprosessen knyttet til reguleringer av laksefiske i sjø og elv i Nord-Troms og Finnmark. Arbeidsutvalget består av medlemmer fra sjølaksefiskeforeningene, elvefiskerettshavere, Finnmarkseiendommen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Direktoratet for naturforvaltning og Sametinget.

Frem til nå har forvaltningen av sjølaksefisket vært styrt sentralt fra og man har kun basert seg på statistikk, vitenskapelige vurderinger, metoder og modeller. Endelig fikk man gjennomslag for lokal innvirkning i slike prosesser. Nå gjenstår det å bli hørt.

Les mer i Sametingets pressemelding.

Hele rammeavtalen finner dere her

 

2010

Statlig lakseran

Staten inndro 1.100 sjølakseplasser i Finnmark, men tillot over 700 båter å fiske etter laks med drivgarn utenfor Finnmarkskysten leser vi i Finnmarken.

Historiker og rektor ved Samisk Høgskole, Steinar Pedersen, brukte ingen ladede ord da han la fram resultatene av en forskning høgskolen har gjort for Finnmarkskommisjonen om utviklingen av sjølaksefisket.

Les mer her.

Bestandstilstand for laksefisk, rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Nytt dokument fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning finner dere på DN sine nettsider.

Her er link til rapport nr 2 2010

Myndigheter i Norge sponser oppkjøp / frikjøp av laksefiske i sjøen, en regulering ?

Vi har i flere år hørt om at det foregår oppkjøp av rettigheter til sjølaksefiske i Trøndelag. Hvor effektivt har dette vært og hvem er sponsorene for denne ordningen som har vart i en 5 års tid ? I rapport fra NINA kan vi lese om millionbeløp fra det offentlige Norge til denne ordningen. Er det riktig at våre skattepenger skal gå til å flytte retten til laksefisket fra sjø til elv ? Landbruks- og matdepartementet har betalt millionbeløp, sammen med fylkesmenn og kommuner i Trøndelagsområdet. Hvordan kan dette sees på med andre øyne enn at dette er en regulering av oss sjølaksefiskere til fordel for elvefiskere.

Hva med penger til unge som vi starte med sjølaksefiske ved siden av annen primærnæring ?

Les mer om dette på våre sider som omhandler temaet Utkjøp/Frikjøp av sjølaksefiskere

 

Rapportene fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning går igjen som en rød tråd i forslaget til nye retningslinjer. Rådet består av uavhengige forskere og eksperter fra flere institusjoner, og er oppnevnt av DN. 

Les mer under Rapporter

Gytebestandsmål – Det vises til at vitenskapsrådet har benyttet simuleringer, alternative metoder, vurderinger, miljøforvaltningens kategoriseringssystem, osv i sine beregninger. Disse tallene gir et galt bilde av situasjonen all den tid beskatningsrater kun finnes for et fåtall av norske laksebestander. De sikre tall er antallet fiskere i elv/sjø, antallet fiskekort/fiskeplasser i bruk, og fangststatistikker fra elv/sjø.

Blandede bestander - Vi er sterkt uenig i at det er i ytre strøk man må redusere beskatningen mest siden man fangster på blandede bestander. Man må heller redusere fisket i den aktuelle elva eller fjorden som er trua, enn å forby fisket i ytre strøk.

Sjø - I sjøen har vi i årtider hatt strenge kutt i fisketid og sesong, sist i 2008 når vi redusert fisketid i sjøen med 17 og 26 % for hhv krokgarn og not. Vi fikk nedgang i fangstene, men ingen snakker om at vi da fanget også fanget mindre oppdrettslaks.

Vi har alltid har hatt svingninger i fisket, det viser historien. Vi er kritisk til ytterligere reduksjon i sjølaksefiske, dette siden vi sjølaksefiskere fanger mye rømt oppdrettslaks. Senere sesongsstart medfører færre sjølaksefiskere og derav mindre fangst av rømt oppdrettslaks. Reduksjon i antallet fiskere på FEFO grunn i Finnmark har gått ned med 37 % de siste 8 år.

Det er viktig å merke seg at det er i ytre strøk at sjølaksefiskerne fanger mest oppdrettslaks jmfr. Vitenskapsrådets rapport: I ytre områder av Hardanger var 55-94 % av fangstene oppdrettslaks. Forskere ved Havforskningsinstituttet har uttalt at sjølaksefiskernes beskatning av villaksen ikke utgjør en trussel for villaksen all den tid vi bidrar til å fange store mengder rømt oppdrettslaks. Vår fangst av oppdrettslaks er viktigere for villaksen enn vår beskatning av arten.

Vi er kritiske til ytterligere reduksjon i sjølaksefiske. Og vi må få tilbake våre historiske fiskeregler som vi har hatt i årtider. Fiskesesong 15.mai - 4. august for kilenot, 1.Juni til 15.Juli for krokgarn. 4 døgns fiskeuke.

Det finnes ca 1600 lakseplasser på FEFO grunn i Finnmark, men bare 492 var i bruk i 2009, mot 1089 plasser i 1994. Antallet sjølaksefiskere er drastisk redusert gjennom årene. På FEFO grunn har nedgangen i sjølaksefiskere vært på 37% de siste 8 årene. Dette siden det har vært vanskelig å få rekruttert unge til dette tradisjonsrike fisket på grunn av stramt regelverk for tildeling av plasser. I praksis har vi jo allerede hatt en form for konsesjon. 

Elvene - I de siste 30 årene har antall fiskekort/elvefiskere økt. Antallet fiskedøgn/fiskekort i elvene må reduseres kraftig med samme % reduksjon som nedgangen i ant lakseplasser i bruk de siste 30 år. Fisketid i elvene må reduseres tilsvarende nedgangen i fisketid i sjøen de siste 30 år.

Flere forskere er kritiske til fang/slipp. Dette må ikke bli en lovlig form for "regulering". 

I Trondheimsfjordene har vi hatt kompensasjonsordninger der sjølaksefiskere har fått betalt for ikke å fiske. Dette er ikke et bevaringstiltak. Vi mener det er feil at sjølaksefiske skal beskjæres til fordel for sportsfiskerne. Ved å flytte fiske fra sjø til elv beskattes gytelaks i enda større grad, og følgelig har ikke reguleringer i sjø gitt det resultatet som DN forventet, og gytebestandsoppnåelsen synker i takt med den økte beskatningen i elvene.

Oppdrett - Oppdrettsnæringen truer villaksen. De viktigste årsakene til at laksebestandene er truet er parasitten Gyrodactylus salaris, sammen med rømt oppdrettsfisk. Dette slår forskerne fast. I tillegg er lakselus et betydelig problem. Og laksen er utryddet i 18 vassdrag på grunn av forsuring. Tolv laksebestander er truet av utryddelse. Les mer under Forskning  

Dere kan lese vår høringsuttalelse på vår side for Høringer

 

Gjeldende regler for sjølaksefiske

Årets fisketider i sjølaksefiske, stor prosentvis reduksjon.

Ja fisketidene for 2010 er jo bestemt, og vi har fått store innskrenkninger igjen. Og denne gangen som de 2 foregående år så gjelder forskriften bare for ett år. Snakk om uforutsigbarhet. Nytt denne gangen er soneinndelingen, slik at vi skal splittes opp, og får forskjellige fisketider.  Og at ytre strøk i Finnmark ikke får begynne før 8. juni. Det vil jo si ikke før nett til tirsdag i kommende uke.
Ser det i Finnmarkens artikkel uttales at sjølaksefisket i år er omtrent som i fjor.

Noen områder har fått omtrent samme fisketid som i fjor, men over 1/2 parten av Finnmark har fått sterkt redusert fisketid.

I gjennomsnitt har fisketiden blitt redusert med 14 dager i Porsanger, Indre Varangerområdet og på hele kysten av Finnmark, når vi ser på den mest benyttede fiskeredskapen, krokgarn.

I disse områdene er det i hovedsak tillatt å fiske i en måned, dvs 4 uker med 3 fiskedøgn i hver uke. Altså 12 døgns fisketid.

I fjor og forfjor hadde vi fisketid for krokgarn på 1,5 måned i hele Finnmark for krokgarn. (1/6-15/7) Dvs 6 uker med 3 døgns fiske. Altså 18 døgn.

Vi har fått en reduksjon fra 18 til 12 døgn i krokgarnsfisket for store deler av Finnmarks beste lakseplasser, dette er en reduksjon på nesten 34%. På toppen av en reduksjon på 17% i 2008 i krokgarnfisket. Er ikke det snart nok kutt på oss ?

Her finner dere forskriften, det er verdt å merke seg at denne også bare gjelder for ett år.

Under Lover finner dere en oppsummering av fisketidene for Finnmark

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt:

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag
C/O Astrid Daniloff, Håbeth 9, 9910 Bjørnevatn
Telefon: 78 99 84 72
Telefaks:
Internett: a-danil@online.no

 

Startside ] Opp ]

Send e-post til frank@trasti.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 07.11.2011