1500 treff pr. måned i snitt

Foto: Frank Emil Trasti

Høringer

Org. nr. 994 698 478,              Stiftet 13.01.1988

 

 

Startside
Opp

Våre høringsdokumenter

Vi har levert en rekke høringer vedrørende sjølaksefiske og miljøvern.

Arbeidsutvalget

Som en del av rammeavtalen signert på slutten av fjoråret deltar vi i et arbeidsutvalg som danner grunnlag for konsultasjoner om regulering av laksefiske i fremtiden. Prosessen skal også ta hensyn til lokale erfaringer og tradisjonell kunnskap. Vi i arbeidsutvalget skal bistå i konsultasjonsprosessen knyttet til reguleringer av laksefiske i sjø og elv i Nord-Troms og Finnmark.

Vi er kommet i gang med møtevirksomheten og arbeider videre mot et felles mål. Hvordan fisketidene for 2012 blir !

01.10.10 Høring nye regler for utvisning av lakseplasser på FEFO grunn.

Vårt høringssvar til FEFO vedrørende deres forslag til lettelser i reglene for tildeling av sjølaksefiskeplasser er sendt inn. Her følger utdrag av vår høring:

Vi er positive til FEFOs forslag, samtidig som vi understreker viktigheten av at vi får fisketidene tilbake slik de var t o m 2007, og at Finnmark blir 1 region med samme fisketid for hele fylket.

Vi er imidlertidig kritisk til evt. innføring av en kvoteordning da dette er en form for konsesjon, og den saken er jo foreløpig lagt på is. Vi foreslår også at tildelingstiden utvides til f.eks 6 år, dette for å minske saksbehandlingsmengden og for å bidra til en bedre utnyttelse av ressursene.

Samtidig må man se på viktigheten av at FeFo er forankret i Finnmarks befolkning og at man bør i denne sammenheng må se til lakseloven som gir folket i Finnmark rettigheter til å fiske i elv og sjø. I stedet må turist- og sportsfiske begrenses der bestander er truet, særskilt på gyteplasser og at sesongen innkortes på høsten.

Andre viktige punkter som vi påpekte i høringa vår var viktigheten av å sikre fremtidige generasjoner muligheten til å drive dette tradisjonsrike fisket. Og at man må vurdere mulighetene for en form for "arv" av lakseplasser innad i familien, f.eks slik der generasjoner har hatt sine faste fiskeplasser, så foreslår vi at barn gis muligheter til overta lakseplass etter foreldrene.

Andre høringer:

Høring om nye regler for utvisning av lakseplass på FEFO grunn - 2010

Div. høringer til reguleringer i elve og sjølaksefisket 2010-2014

Høring om innføring av konsesjonsordning for laksefiske i sjøen - august 2009

Høring om utvidelse av oppdrettsvirksomhet i Jarfjorden - juni 2009

Høring om reguleringer av lakesfisket 2008-2012 - januar 2009

Høring om NOU: 2008:5 Retten til fisket i havet

Høring om oljeomlastning i Bøkfjorden - februar 2008

 

Ta kontakt med styret for mer informasjon om disse.

 

Her finner dere høringsdokumenter fra myndighetene

DN's forslag til fisketider for 2011:

Nye fisketider for 2011 kommer på høring i desember. Høringsfrist i midten av januar.

Vi arbeider for å få tilbake fisketid/sesong som vi hadde frem til 2007. Dokumenter blir lagt ut etterhvert.

 

DN's Forslag til regulering av fiske i sjøen for perioden 2010-14

Her er følgeskrivet som forteller at høringsfristen er 12.februar 2010.

DN's Notat om Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefiske i sjøen 2010 – 2014

Her er Fylkesmannens innspill til nye reguleringer:

Fylkesmannens forslag til reguleringer i fiske etter laks for perioden 2010-2014

DN's grunnlagsdokument finner dere her:

DN's Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø for sesongene 2010-2014

 

Eldre høringer:

DN's Høringsforslag for regulering av fisket i sjøen 2009.pdf

Vedlegg 1 - DN's Høringsforslag for reg av fiske i sjøen 2008-2012.pdf

Vedlegg 2 - MD's iverksettingsbrev av 07.05.2008.pdf

Vedlegg 3 - Forskrift av 06.05.2008 om regulering av fiske etter anadrome laksefiske i sjøen.pdf

Vedlegg 4 - Brev av 24.10.2008 om regulering av sjølaksefisket for 2009.pdf

Vedlegg 5 - Foreløpig vurdering av laksesesongen 2008 - NINA notat 07.10.2008.pdf

Vedlegg 6 - Notat av 12.12.2008 fra Sametinget.pdf

Regulering av sjølaksefisket - HI's høyringsuttalelse.pdf

Sjølaksefiske - brev fra FDIR.pdf

 

Se også på siden vår over utgitte rapporter

 

 

Startside ] Opp ]

Send e-post til frank@trasti.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 31.10.2011